Avatar for سعید رهنما
سعید رهنما

علاقمند به موضوعات روز، پژوهشگر دانش استراتژی