برچسب: نفت


نفت و تغییرات قیمتی

نفت و تغییرات قیمتی

افزایش قیمت نفت در روزهای میانی بهار، باعث شــد شرکت هایی مثل اکسونموبیل با افزایش درآمد قابل توجهی روبه رو شوند. در سال ۲۰۲۱ ،قیمت نفت سه بار روند صعودی پیدا کرده و هر سه بار، شرکت اکسون و......